Thông báo học sinh được nghỉ phòng dịch đến hết 8/3/2020